سرویس های ویژه نمایشگاه اتوکام

قیمت سرویس های 3 ماهه بدون تخفیف
( 50000 ت)
* قیمت سرویس های 6 ماهه با 5 در صد تخفیف
16 مگابیت
* قیمت سرویس های 12 ماهه با 10 درصد تخفیف
( 80000 ت)
* ترافیک های اضافی فقط برای این سرویس ها در نظر گرفته شود و کلیه سرویس های
قبلی همان ترافیک ها را استفاده می کنند .
* ضمن اینکه کلیه مشترکین adsl قبلی ، تا پایان سرویس خود باید از ترافیک های قبلی
خرید کنند و پس از پایان سرویس ، سرویس جدید خریداری کنند .
* کلیه سرویس ها بر اساس مصوبه سازمان ، پس از اتمام ترافیک منصفانه به سرعت 128 کاهش یایند.
* مقدار ترافیک هر سرویس یا ترافیک اضافه برای مصرف داخلی است ودرصورت مصرف بین الملل نصف میگردد.
یعنی ترافیک منصفانه ماهیانه، مجموع ترافیک داخل و بین الملل است که به ترتیب به نسبت 1 به 2 تقسیم خواهد شد.