سرویس های غیر حجمی (استفاده منصفانه)

سرعت ترافیک داخلی معادل ترافیک بین الملل مدت زمان مصرف(ماه) قیمت (ریال)
1 ماه 3 ماه 6 ماه 12 ماه
512kb 22 11 1 125,000